Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne PASJA TAŃCA

REGULAMIN

1 października 2017

Hala Sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce, ul. Traugutta 1

Cel imprezy
• animacja i popularyzacja ruchu tanecznego
• rozwój zespołów tanecznych
• promocja aktywnego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
• konfrontacja dorobku zespołów
• wymiana pomysłów i doświadczeń
• stworzenie alternatywy dla świata konfliktu i agresji
• rywalizacja sportowa

Zasady uczestnictwa
• Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły taneczne działające przy placówkach kulturalnych i oświatowych oraz prywatne szkoły tańca .
• Zespoły muszą wykonać choreografię w opracowaniu scenicznym (scena 18/12 metrów)
• Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego i listy imiennej uczestników, przesłanych do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2017r. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną – info@taniecprogres.pl
• Szczegółowy program konkursu zostanie przesłany po terminie zgłoszeń.
• Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie na rzecz organizatora opłaty startowej w wysokości:
• 140 zł za każdą prezentację formacji
• 80 zł za każdą prezentację mini formacji
• 20 zł za każdą prezentację duo/ trio
• 10 zł za każdą prezentację solo

Opłaty startowe należy wnieść do dnia 20 września 2017 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES, ul. Wiejska 66c, 07-417 Ostrołęka,
nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0309 4090
Wstęp na imprezę dla publiczności jest wolny od opłat.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie po terminie zgłoszeń opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• W przypadku dużego zainteresowania imprezą organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji i ograniczenia liczby występujących zespołów
( w takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.)
• Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku (obiad drugie danie) w cenie 12 zł/ osoba.
Obiady należy zamawiać do 20 września 2017 u organizatora: info@taniecprogres.pl
• Wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśni dyrektor festiwalu –
Żaneta Cwalina Śliwowska – 502 649 767.

Kategorie wiekowe
– mini mini – do lat 6
– dzieci młodsze – do lat 8
– dzieci starsze – wiek do lat 11
– juniorzy – wiek do 14 lat
– młodzież – wiek powyżej 14 lat
Kategorie zespołowe

Formacje – od 8 do 25 tancerzy (czas występu w przedziale od 2min. do 4 min.)
Mini formacje – od 4 do 7 tancerzy (czas występu w przedziale od 1,15 min. do 2,20 min.)
Duo/ trio – dwóch lub trzech tancerzy (czas występu od 1,15 do 2,20 min.)
Solo – jeden tancerz ( czas występu od 1, 15 min. do 2 min. )

W ramach jednej formacji dopuszcza się udział starszych zawodników do 30% jednak nie starszych niż 1 rok. Wiek zawodników może przejawić się w ocenie ogólnego wrażenia. Ilość zawodników może przejawiać się w ocenie ogólnego wrażenia.

Kategorie taneczne

1. HIP HOP, ( w tym formy pokrewne: Street dance, Poping, House itp. )
2. JAZZ ( jazz dance, modern i inne formy współczesne )
3. CHEERLEADERKI
4. MAŻORETKI
5. OPEN – INNE FORMY TAŃCA ( z wyłączeniem tańca ludowego)
6. TANIEC Z ELEMANTAMI GIMNASTYKI I AKROBATYKI
7. DISCO DANCE

Ocena i nagrody
Kryteria ocen:
– dobór repertuaru i jego spójność z muzyką
– choreografia i kompozycja, poziom trudności kroków i połączeń, innowacje choreograficzne.
– technika tańca, czystość i czytelność wykonania, interpretacja rytmiczna.
– jednolitość grupy i kostiumy,
– ogólny wyraz artystyczny.
Jury powołane przez organizatora będzie się składać z czterech doświadczonych choreografów – specjalizujących się w różnych formach tańca.
Jury w ramach oceny wyłoni najlepsze zespoły w każdej z kategorii i przyzna kolejne miejsca.
Nagrody: puchar lub statuetka dla każdego zespołu, medale dla każdego tancerza

Postanowienia końcowe

1. Konkurs ma charakter otwarty z udziałem publiczności.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.
3. Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań (w formie mp3 lub audio) i wysłania ich pocztą elektroniczną do organizatora do 20 września 2017.
4. Zespoły prezentują się w kolejności wyznaczonej przez organizatora.
5. Każdy zespół posiada opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach
oświatowych.
6. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiałów foto i video na potrzeby organizatora.